fbpx

Privacybeleid

STAR HR vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar cliënten en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden uw persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de AVG hieraan stelt. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacy verklaring opgesteld.

Contact gegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door: STAR HR (KvK 74022024) gevestigd te Aalsmeer. Contact gegevens: Hester de Kreek, 06-55842845, hesterdekreek@starhr.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons ow persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens

STAR HR verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
  • geboortedatum en geslacht
  • Pasfoto
  • Leerdoelen, verwachtingen, gespreksverslagen en -duur
  • Coachcontext gerelateerde gegevens zoals naam partner, leidinggevende, collega
  • Inhoud van communicatie
  • Uitslagen van vragenlijsten en testen

Waarop is verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot de geboden dienstverlening Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting op basis van het fiscaal recht.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden zoals onze IT-leveranciers, Coaching Monitor, MBTI-vragenlijsten of andere derden die worden ingeschakeld bij de dienstverlening. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard blijven zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan de wettelijke bewaarplichten zoals de fiscale bewaarplicht of het kunnen aantonen van gemaakte coachuren voor (her-)certificering bij beroepsverenigingen zoals eCoachPro en NOBCO.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. U kunt denken aan versleutelde wachtwoorden en exclusieve toegang tot servers vanaf vooraf bepaalde IP-adressen.

Profilering

Wij combineren de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website, onze gesprekken et cetera om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: STAR HR, Hester de Kreek, hesterdekreek@starhr.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden aangepast. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen op onze website, zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen.

Aalsmeer, 1 februari 2019